Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.            

Ja, ik ga akkoord X
Vanwege COVID-19 kunnen levertijden van onze webshop afwijken

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Bredemeijer Group B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummers: 08076184 (Bredemeijer Group B.V.) (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’)

 

In het tweede deel van deze voorwaarden zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumenten opgenomen.

 

Deel 1

 

Bredemeijer Group B.V.

Savannahweg 59 3542 AW Utrecht

Postbus 43012 3540 AA Utrecht

www.bredemeijergroup.com

Tel +31(0)88-730 29 00

Fax +31(0)88-730 29 99

info@bredemeijergroup.com

KVK Nummer 08076184

BTW ID nummer: 8141.30.657.B01

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Gebruiker: de besloten vennootschap Bredemeijer Group B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Savannahweg 59, en de daartoe behorende vennootschappen;

b. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, in de kwaliteit van onder andere opdrachtgever, verkoper, en koper, die van Gebruiker een Offerte vraagt, bij Gebruiker een Order plaatst of met Gebruiker een Overeenkomst aangaat;

c. Levering: de levering van Producten door Gebruiker aan Wederpartij;

d. Webshop: de websites waarop Gebruiker Producten en diensten communiceert en aanbiedt (onder andere < www.bredemeijer.com, www.leopold-vienna.com, www.zilverstad.com, >);

e. Overeenkomst: de verbintenis die ontstaat tussen Gebruiker en Wederpartij betreffende de verkoop en levering van Producten en de levering van diensten door Gebruiker aan Wederpartij;

f. Offerte: een door Gebruiker aan Wederpartij uitgebrachte aanbieding van Producten en/of diensten;

g. Webaanbieding: het aanbod van een Product(en) en/of dienst(en) via de Webshop;

h. Order: een bestelling van Product(en) en/of dienst(en) via de Webshop;

i. Product(en): de door Gebruiker aan Wederpartij bij Overeenkomst verkochte, bewerkte, vervaardigde en te leveren/geleverde roerende zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij, en op alle (rechts)handelingen van Gebruiker met, voor of jegens Wederpartij.

2.2. Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van de (algemene) voorwaarden van Wederpartij van toepassing.

2.3. Aanvullingen op, en/of wijziging van de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en door Gebruiker en Wederpartij te worden ondertekend.

2.4. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes, Orders en Overeenkomsten

3.1. Alle Offertes en Webaanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Zolang Wederpartij de Offerte niet schriftelijk heeft geaccepteerd, heeft Gebruiker het recht om de Offerte te herroepen. Offertes worden opgesteld aan de hand van de door Wederpartij aangeleverde gegevens.

3.2. De Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, tenzij anders is aangegeven, waarna de Offerte komt te vervallen. Aanvaarding van de Offerte door Wederpartij dient onvoorwaardelijk en schriftelijk te geschieden door de Offerte ondertekend aan Gebruiker te retourneren.

3.3. Een door Wederpartij aan Gebruiker verstrekte Order is voor Wederpartij bindend.

3.4. Vermelde prijzen in de Offerte/Webaanbieding zijn exclusief BTW, inklarings-, transport-, demontage- en opslagkosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en overige kosten, tenzij anders aangegeven.

3.5. De inklarings-, transport-, demontage- en opslagkosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en overige kosten zijn voor rekening van Wederpartij.

3.6. Getoonde of verstrekte foto’s, monsters, tekeningen, proefexemplaren of modellen, zijn steeds bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de Producten daaraan dienen te beantwoorden. Het is niet toegestaan om de foto’s, monsters, tekeningen, proefexemplaren of modellen te verhandelen en/of te ge- of verbruiken.

3.7. Tussen Gebruiker en Wederpartij komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de door Wederpartij getekende Offerte Gebruiker heeft bereikt, dan wel op het moment dat Gebruiker deze schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd of op het moment dat Gebruiker de Order aan Wederpartij heeft bevestigd per e-mail.

3.8. Indien Wederpartij de Offerte niet onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd en wijzigingen of voorbehouden in de Offerte heeft aangebracht, geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod van Gebruiker, en komt – in afwijking van voorgaand artikellid, de Overeenkomst eerst tot stand, nadat Gebruiker schriftelijk aan Wederpartij te kennen heeft gegeven in te stemmen met de aard en inhoud van de voorbehouden en/of wijzigingen. Artikel 6:225 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.9. Indien Gebruiker op verzoek van Wederpartij enige prestatie verricht voordat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is Gebruiker gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de bij haar geldende tarieven.

Artikel 4. Levering

4.1. Levering van de Producten geschiedt FCA (Incoterms 2000) vanaf de opslaglocatie van Gebruiker. Vanaf dat moment zijn de Producten voor rekening en risico van Wederpartij. Dit geldt ook als Gebruiker op verzoek van Wederpartij zorgdraagt voor het vervoer van de Producten. Het vervoer geschiedt voor rekening van Wederpartij.

4.2. De in de Offerte/Webaanbieding vermelde levertijd geldt bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan niet worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker en geeft Wederpartij niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Gebruiker behoudt zich het recht voor terzake de levering van Producten tot maximaal 5% van het overeengekomen aantal af te wijken, dit onder verrekening van de minder- c.q. meerprijs. Afwijking binnen de marge van 5% kan niet worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker en geeft Wederpartij niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

4.4. Indien de Producten door Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen op het moment van levering, of Wederpartij weigert of nalatig is de informatie of instructies te verstrekken noodzakelijk voor de levering, stelt Gebruiker Wederpartij in gebreke en gunt Gebruiker Wederpartij een redelijke termijn om alsnog af te nemen of de informatie of instructies te verstrekken noodzakelijk voor de levering. De Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Wederpartij, onverminderd de gehoudenheid van Wederpartij om de koopsom te voldoen. Wederpartij is in dat geval alle kosten, waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt, de demontage-, transport- en opslagkosten, verschuldigd. Indien Wederpartij na de ingebrekestelling alsnog niet afneemt of weigert danwel nalatig is de informatie of instructies te verstrekken noodzakelijk voor de levering, is Gebruiker gerechtigd om naar eigen inzicht over de Producten vrij te beschikken. In het geval dat Gebruiker de Producten doorverkoopt zal een koopprijs verminderd worden met de netto verkoopprijs die aan een derde partij is gefactureerd.

Artikel 5. Betaling en zekerheid

5.1. Betaling van de door Gebruiker geleverde Producten dient binnen 30 dagen na factuurdatum, contant of op een door Gebruiker aan te wijzen rekening in euro’s te geschieden. Wederpartij kan geen beroep op verrekening, korting of opschorting doen.

5.2. Gebruiker behoudt zich het recht voor (een gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen. Gebruiker is gerechtigd om haar verplichtingen uit Overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling is voldaan.

5.3. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim door het enkele verloop van de betalingstermijn. Vanaf dat moment is Wederpartij de vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen tot aan de dag der algehele voldoening, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Alle overige (incasso)kosten die Gebruiker, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, heeft moeten maken, zijn voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

5.4. Iedere betaling door Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, in de tweede plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en in de derde plaats tot voldoening van de facturen.

5.5. Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Wederpartij zekerheid te verlangen. Wederpartij dient op eerste verzoek deze zekerheid te verschaffen. Gebruiker is gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

5.6. Alle vorderingen van Gebruiker zijn ineens, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar indien:

a. de betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling van Wederpartij wordt aangevraagd;

c. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, Wederpartij surséance van betaling heeft verkregen, een schuldsaneringsregeling op Wederpartij van toepassing is verklaard of Wederpartij is komen te overlijden;

d. beslag op zaken of vorderingen van Wederpartij wordt gelegd;

e. Wederpartij diens onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of beëindigt.

5.7. In de gevallen als omschreven in voorgaand artikellid heeft Gebruiker het recht om:

a. haar contractuele verplichtingen op te schorten tot het moment dat Wederpartij volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan;

b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is; onverminderd het recht van Gebruiker op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Gebruiker behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde of nog te leveren Producten voor, tot het moment dat alle vorderingen die Gebruiker op Wederpartij heeft of zal verkrijgen, uit welken hoofde dan ook, met inbegrip van alle vorderingen die voortvloeien uit het niet-nakomen van eerder genoemde verbintenissen, volledig zijn voldaan. Zolang de vorderingen van Gebruiker niet volledig zijn voldaan, is het Wederpartij - anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening - niet toegestaan om Producten te vervreemden of te (doen) verwerken.

6.2. Gebruiker is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig zijn, op kosten van Wederpartij terug te nemen, indien Wederpartij in gebreke is met de nakoming van diens betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. Wederpartij dient Gebruiker te allen tijde vrije toegang te verschaffen tot de terreinen en/of gebouwen en tevens alle noodzakelijke medewerking te verlenen ter inspectie van de Producten en/of de uitoefening van haar rechten.

6.3. Indien een door Gebruiker geleverd product, waarvan Gebruiker zich het eigendom voorbehouden heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, waarvan het recht terzake het eigendomsvoorbehoud gunstiger bepalingen bevat dan de bepalingen van onderhavig artikellid, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud.

6.4. Wederpartij is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings – en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis ter zake zal op eerste verzoek door Wedepartij ter inzage worden geven aan Gebruiker. In het geval Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, is Wederpartij een niet voor rechterlijke matiging contractuele boete verschuldigd die gelijk is aan tweemaal het saldo van de openstaande vorderingen van Gebruiker op Wederpartij.

6.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. Gebruiker behoudt zich bij het uitbrengen van een Offerte, het plaatsen van een Webaanbieding, en bij de totstandkoming van een Overeenkomst de eigendom voor van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, betrekking hebbende op de te leveren Producten.

7.2. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de onder 3.6 van de Voorwaarden genoemde zaken te gebruiken in het kader van de uitvoering van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Wederpartij garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van Gebruiker.

7.3. Het is Wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van de Producten en/of de Webshop, uit brochures en programmatuur en/of andere zaken van Gebruiker te verwijderen en/of te bewerken.

Artikel 8. Copyright

8.1. Alle designs en lay-outs van de Webshop zijn eigendom van Gebruiker. Het maken van kopieën van de gehele of gedeeltelijke Website is uitsluitend toegestaan met het doel een Order te plaatsen bij Gebruiker. Het meervoudig afdrukken, opname inzake online diensten en vermenigvuldiging op data dragers is zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker niet toegestaan.

Artikel 9. Bescherming van persoonsgegevens

9.1 Gebruiker gebruikt de door Wederpartij verstrekte gegevens ter zake haar Order uitsluitend voor de nakoming van haar verbintenissen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Gebruiker houdt een elektronisch bestand aan van deze gegevens ten behoeve van voornoemd doel en verstrekt slechts informatie aan derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de nakoming zoals in gevel de Producten vervoerd moeten worden.

Artikel 10. Garantie / reclames

10.1. De door Gebruiker te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor de Producten bij normaal gebruik zijn bestemd. Gebruiker verleent voor de periode van 6 maanden na levering garantie op ontwerp-, materiaal-, en/of fabricagefouten.

10.2. Geringe – in de branche gebruikelijke – toleranties in kwaliteit, kleur, maat of afwerking vallen niet onder de garantie, geven geen recht tot reclame en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

10.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onder meer bestaande uit onjuiste opslag of onderhoud door Wederpartij en/of derden dan wel in het geval zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Wederpartij of derden aan het product wijzigen of reparaties hebben doorgevoerd, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien het product werd ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.

10.4. Wederpartij dient alle door Gebruiker geleverde Producten onmiddellijk na het moment van levering te controleren op eventuele gebreken of tekortkomingen. Gebreken dienen binnen 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven aan Gebruiker te worden medegedeeld. Bij gebreke van tijdige reclamatie vervalt het recht van Wederpartij om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

10.5. Indien Wederpartij tijdig heeft gereclameerd en indien wordt aangetoond dat de gebreken of tekortkomingen een gevolg zijn van een door Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming jegens Wederpartij, zal Gebruiker, naar eigen keuze, zorgdragen voor kosteloos herstel van het product, vervanging van het product, een reductie op de prijs of andere maatregelen.

10.6. Reclamatie door Wederpartij schort diens betalingsverplichtingen jegens Gebruiker niet op.

Artikel 11. Retourzendingen

11.1. Retourzendingen worden uitsluitend in ontvangst genomen indien de retourzending voorafgaand schriftelijk door Gebruiker is goedgekeurd en mits de Producten in goede staat en in de originele verpakking worden aangeboden.

11.2. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Wederpartij.

11.3. Retourzendingen zijn uitgesloten ter zake Producten die aan de hand van specifieke eisen van Wedepartij door Gebruiker zijn bewerkt of vervaardigd.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Tekortkomingen van Gebruiker in de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van overmacht geven Wederpartij geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst en/of tot vergoeding van schade. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Gebruiker onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: dreigend oorlogsgevaar; oorlog; mobilisatie; onlusten; oproer; brand; overstroming; blikseminslag; pandemie; molest; aardbeving; en bedrijfsstaking; transportmoeilijkheden; waterschade; bedrijfsbezetting; in- en uitvoerbelemmeringen; overheidsmaatregelen; storingen in de leveringen van energie, gas, water of internet; toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers van Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden.

12.2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is Gebruiker gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Wederpartij het recht tot ontbinding of schadevergoeding toekomt. Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden voortduurt zijn Gebruiker en Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien komt vast te staan dat Gebruiker in de nakoming van de Overeenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de door Wederpartij - aan te tonen - geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste éénmaal de factuurwaarde van het gebrekkige product, met dien verstande dat het bedrag gemaximeerd is tot het bedrag dat gedekt is onder de polis bij de verzekeringsmaatschappij van Gebruiker.

13.2. In geen geval is Gebruiker gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill van Wederpartij. Wederpartij garandeert deze bepaling ten opzichte van haar afnemers of derden op te nemen. Gebruiker is gerechtigd deze bepaling ook jegens derden in te roepen.

13.3. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aansprakelijkheid jegens derden.

13.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van Wederpartij geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen.

13.5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Gebruiker niet gebonden aan afspraken, andersluidend dan vastgelegd in deze Voordwaarden of de Overeenkomst door Wederpartij na het sluiten van de Overeenkomst, met leden van het personeel van Gebruiker zijn gemaakt.

13.6. Iedere vordering jegens Gebruiker tot schadevergoeding vervalt na een periode van één jaar, of een kortere termijn indien dat voortvloeit uit de wet, te rekenen vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.

13.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk in het geval Wederpartij jegens Gebruiker in verzuim is.

Artikel 14. Geschillen

14.1. Op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de verbintenissen en geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, met inachtneming van artikel 6.2 van deze Voorwaarden, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering worden gegeven in het buitenland of indien een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met Gebruiker gesloten Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, Nederland.

Artikel 15. Nietigheid, deponering en uitleg

15.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op enig moment nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van toepassing.

15.2. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland, te Utrecht, Nederland.

15.3. Naast deze Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal, hanteert Gebruiker ook voorwaarden opgesteld in de Engelse en Duitse taal. In geval van verschillen tussen de vertalingen van deze Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst van de Voorwaarden steeds.

Deel 2

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten tussen Ondernemer en Consument.

 

Bredemeijer Group B.V.

Savannahweg 59 3542 AW Utrecht

Postbus 43012 3540 AA Utrecht

www.bredemeijergroup.com

Tel +31(0)88-730 29 00

Fax +31(0)88-730 29 99

info@bredemeijergroup.com

KVK Nummer 08076184

BTW ID nummer: 8141.30.657.B01

 

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ondernemer: de besloten vennootschap Bredemeijer Group B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Savannahweg 59, en de daartoe behorende vennootschappen;

b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

c. Levering: de levering van Producten en diensten door Ondernemer aan Consument;

d. Webshop: de websites waarop Ondernemer Producten en diensten communiceert en aanbiedt;

e. Overeenkomst: de verbintenis die ontstaat tussen Ondernemer en Consument betreffende de verkoop en levering van Producten en de verkoop en levering van diensten door Ondernemer aan Consument;

f. Webaanbieding: het aanbod van een Product(en) via de Webshop;

g. Order: een bestelling van Product(en) via de Webshop;

h. Product(en): de door Ondernemer aan Consument bij Overeenkomst verkochte, bewerkte, vervaardigde en te leveren/geleverde roerende zaken.

i. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

j. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle Web aanbiedingen, Orders en Overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument, en op alle (rechts)handelingen van Ondernemer met, voor of jegens Consument.

2.2. Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van de (algemene) voorwaarden van Consument van toepassing.

2.3. Aanvullingen op, en/of wijziging van de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en door Ondernemer en Consument te worden ondertekend.

2.4. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Ondernemer en Consument gesloten Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Webaanbiedingen, Orders en Overeenkomsten

3.1. Alle Webaanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend. Zolang Consument de Webaanbieding niet via elektronische weg heeft geaccepteerd, heeft Ondernemer het recht om de Webaanbiedingen te herroepen.

3.2. Aanvaarding van de Webaanbieding door Consument dient langs elektronische weg via de website van Ondernemer te geschieden. De Ondernemer bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Web aanbieding.

3.3 De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

3.5. Vermelde prijzen in de Webaanbieding zijn inclusief BTW.

3.6. Getoonde of verstrekte foto’s, monsters, tekeningen, proefexemplaren of modellen, zijn steeds bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de Producten daaraan dienen te beantwoorden. Het is niet toegestaan om de foto’s, monsters, tekeningen, proefexemplaren of modellen te verhandelen en/of te ge- of verbruiken.

Artikel 4 Herroepingsrecht
4.1.De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.3. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

4.4. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen

Artikel 5 Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
5.1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

5.3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 6 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
6.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer. 

6.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6.3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

6.5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 7 Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
7.1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

7.2. De Ondernemer vergoedt de gedane betaling van de Consument onder aftrek van de kosten van retourneren, binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

7.3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

7.4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel8. Levering

8.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

8.3 De Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

8.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft binnen 30 dagen terugbetalen.

8.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9. Betaling 

9.1. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt. De Consument heeft verplichting onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Ondernemer het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1. Ondernemer behoudt zich bij het uitbrengen van een Webaanbieding, het plaatsen van een Webaanbieding, en bij de totstandkoming van een Overeenkomst de eigendom voor van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, betrekking hebbende op de te leveren Producten.

10.2. Consument is uitsluitend gerechtigd de onder 3.6 van de Voorwaarden genoemde zaken te gebruiken in het kader van de uitvoering van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Consument garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van Ondernemer.

10.3. Het is Consument niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van de Producten en/of de Webshop, uit brochures en programmatuur en/of andere zaken van Ondernemer te verwijderen en/of te bewerken.

Artikel 11. Copyright

11.1. Alle designs en lay-outs van de Webshop zijn eigendom van Ondernemer. Het maken van kopieën van de gehele of gedeeltelijke Website is uitsluitend toegestaan met het doel een Order te plaatsen bij Ondernemer. Het meervoudig afdrukken, opname inzake online diensten en vermenigvuldiging op data dragers is zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer niet toegestaan.

Artikel 12. Bescherming van persoonsgegevens

12.1 Ondernemer gebruikt de door Consument verstrekte gegevens ter zake haar Order uitsluitend voor de nakoming van haar verbintenissen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Ondernemer houdt een elektronisch bestand aan van deze gegevens ten behoeve van voornoemd doel en verstrekt slechts informatie aan derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de nakoming zoals in geval de Producten vervoerd moeten worden.

Artikel 13. Garantie / reclames

13.1  De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2 Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13.4. Geringe – in de branche gebruikelijke – toleranties in kwaliteit, kleur, maat of afwerking vallen niet onder de garantie, geven geen recht tot reclame en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

13.5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onder meer bestaande uit onjuiste opslag of onderhoud door Consument en/of derden dan wel in het geval zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer, Consument of derden aan het product wijzigen of reparaties hebben doorgevoerd, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien het product werd ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.

13.6. Consument dient alle door Ondernemer geleverde Producten onmiddellijk na het moment van levering te controleren op eventuele gebreken of tekortkomingen. Gebreken dienen binnen 8 dagen na levering aan Ondernemer te worden medegedeeld. Bij gebreke van tijdige reclamatie vervalt het recht van Consument om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

13.7. Indien Consument tijdig heeft gereclameerd en indien wordt aangetoond dat de gebreken of tekortkomingen een gevolg zijn van een door Ondernemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming jegens Consument, zal Ondernemer, naar eigen keuze, zorgdragen voor kosteloos herstel van het product, vervanging van het product, een reductie op de prijs of andere maatregelen.

13.8. Reclamatie door Consument schort diens betalingsverplichtingen jegens Ondernemer niet op.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Tekortkomingen van Ondernemer in de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van overmacht geven Consument geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst en/of tot vergoeding van schade. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: dreigend oorlogsgevaar; oorlog; mobilisatie; onlusten; oproer; brand; overstroming; blikseminslag; pandemie; molest; aardbeving; en bedrijfsstaking; transportmoeilijkheden; waterschade; bedrijfsbezetting; in- en uitvoerbelemmeringen; overheidsmaatregelen; storingen in de leveringen van energie, gas, water of internet; toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers van Ondernemer of door Ondernemer ingeschakelde derden.

14.2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is Ondernemer gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Consument het recht tot ontbinding of schadevergoeding toekomt. Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden voortduurt zijn Ondernemer en Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Geschillen

15.1. Op alle Webaanbiedingen, Orders en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de verbintenissen en geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, met inachtneming van artikel 6.2 van deze Voorwaarden, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering worden gegeven in het buitenland of indien een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met Ondernemer gesloten Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

Artikel 16. Nietigheid, deponering en uitleg

16.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op enig moment nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van toepassing.

16.2. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland, te Utrecht, Nederland.

16.3. Naast deze Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal, hanteert Ondernemer ook voorwaarden opgesteld in de Engelse taal. In geval van verschillen tussen de vertalingen van deze Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst van de Voorwaarden steeds.